КАТЕДРА „Машиностроене и уредостроене”

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Метрология и метрологично осигуряване”

Кандидат: доц. дн инж. Димитър Андонов Дичев

 

Научно жури:

1.     Председател: доц. д-р инж. Илия Славов Железаров

 

Членове:

2.     проф. дтн инж. Васил Иванов Кавърджиков

3.     проф. дтн инж. Николай Иванов Петров

4.     проф. д-р инж. Младен Стоилов Милушев

5.     проф. д-р инж. Бранко Душков Сотиров

6.     проф. д-р инж. Светослав Кънчев Симеонов

7.     доц. д-р инж. Виолета Йосифова Станчева

 

Резервни членове:

1.      доц. д-р инж. Борис Борисов Сакакушев

2.      доц. д-р инж. Христо Недев Христов

 

Рецензенти:

1.      проф. дтн инж. Васил Иванов Кавърджиков

2.      проф. д-р инж. Бранко Душков Сотиров

3.      доц. д-р инж. Виолета Йосифова Станчева

 

 

Дата на разглеждане: 15.03.2017г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: проф. дтн инж. Васил Иванов Кавърджиков

Рецензия 2: проф. д-р инж. Бранко Душков Сотиров

Рецензия 3: доц. д-р инж. Виолета Йосифова Станчева

Становище 1: проф. дтн инж. Николай Иванов Петров

Становище 2: проф. д-р инж. Младен Стоилов Милушев

Становище 3: проф. д-р инж. Светослав Кънчев Симеонов

Становище 4: доц. д-р инж. Илия Славов Железаров

 

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 14.02.2017г.