Катедра „МЕТЧ”

Oбласт на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: „Машинно инженерство”

Специалност: „Машинознание и машинни елементи”

Кандидат: доц. д-р инж. Галя Великова Дунчева

 

Научно жури:

Председател: проф. д-р инж. Емил Стоянов Костов

Членове:

1. проф. дтн инж. Николай Димитров Минчев
2. проф. д-р инж. Георги Николов Димчев

3. проф. д-р инж. Васил Иванов Георгиев
4. проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев

5. доц. д-р инж. Пепо Иванов Йорданов
6. доц. д-р инж. Пенка Милкова Неделчева

Резервни членове:

1. доц. д-р инж. Генади Цветанов Цветанов

2.

Рецензенти:

1. проф. дтн инж. Николай Димитров Минчев
2. проф. д-р инж. Георги Николов Димчев

3. проф. д-р инж. Васил Иванов Георгиев

 

Дата на разглеждане: 11.05.2012 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: Проф. дтн инж. Николай Димитров Минчев

Рецензия 2: Проф. д-р инж. Георги Николов Димчев

Рецензия 3: Проф. д-р инж. Васил Иванов Георгиев

Становище 1: Проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев

Становище 2: Доц. д-р инж. Пепо Иванов Йорданов

Становище 3: Доц. д-р инж. Пенка Милкова Неделчева

Становище 4: Проф. д-р инж. Емил Стоянов Костов

 

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 09.04.2012 г.