Катедра „Машиностроителна техника и технологии”

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Рязане на материалите и режещи инструменти”

Кандидат: доц. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова

 

Научно жури:

1.     Председател:  доц. д-р инж. Йосиф Митев Митев

 

Членове:

2.     проф. дтн инж. Николай Петров Ангелов

3.     проф. дтн инж. Димитър Светлозаров Георгиев

4.     проф. дтн инж. Велико Колев Иванов

5.     проф. д-р инж. Иван Колев Иванов

6.     проф. д-р инж. Юлиян Пенчев Младенов

7.     проф. д-р инж. Ангел Атанасов Вачев - заменен от доц. д-р инж. Красимир Атанасов Иванов

 

Резервни членове:

1.      доц. д-р инж. Красимир Атанасов Иванов

2.      доц. д-р инж. Иван Маринов Амуджев

 

Рецензенти:

1.      проф. дтн инж. Николай Петров Ангелов

2.      проф. дтн инж. Велико Колев Иванов

3.      проф. д-р инж. Ангел Атанасов Вачев - заменен от доц. д-р инж. Красимир Атанасов Иванов

 

Дата на разглеждане: 09.12.2016г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: проф. дтн инж. Николай Петров Ангелов

Рецензия 2: проф. дтн инж. Велико Колев Иванов

Рецензия 3: проф. д-р инж. Ангел Атанасов Вачев

                        доц. д-р инж. Красимир Атанасов Иванов

Становище 1: проф. дтн инж.Димитър Светлозаров Георгиев

Становище 2: проф. д-р инж. Иван Колев Иванов

Становище 3: проф. д-р инж. Юлиян Пенчев Младенов

Становище 4: доц. д-р инж. Йосиф Митев Митев

 

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 08.11.2016г.