Катедра ОЕЕ

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Електроизмервателна техника (Електрически измервания, измерване на неелектрически величини)”

Кандидат: доц. д-р инж. Звездица Петрова Ненова

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Минчо Ванев Симеонов

Членове:

 1. проф. дтн инж. Камен Димов Велев
 2. проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов
 3. проф. д-р инж. Жечо Иванов Костов
 4. проф. д-р инж. Валери Марков Младенов
 5. проф. д-р инж. Пламен Маринов Цветков
 6. проф. д-р инж. Пламен Иванов Даскалов

Резервни членове:

 1. доц. д-р инж. Цветелина Димитрова Георгиева
 2. доц. д-р инж. Станимир Йорданов Йорданов

Рецензенти:

 1. проф. дтн инж. Камен Димов Велев
 2. проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов
 3. проф. д-р инж. Жечо Иванов Костов

 

Дата на разглеждане: 06.12.2013 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: проф. дтн инж. Камен Димов Велев

Рецензия 2: проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов

Рецензия 3: проф. д-р инж. Жечо Иванов Костов

Становище 1: проф. д-р инж. Валери Марков Младенов

Становище 2: проф. д-р инж. Пламен Маринов Цветков

Становище 3: проф. д-р инж. Пламен Иванов Даскалов

Становище 4: доц. д-р инж. Минчо Ванев Симеонов

 

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 05.11.2013г.