Катедра „МТТ”

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Технология на машиностроенето”

Кандидат: доц. д-р инж. Тодор Василев Кузманов

Научно жури:

Председател: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

Членове:

  1. проф. дтн инж. Николай Димитров Минчев
  2. проф. д-р инж. Васил Иванов Георгиев
  3. доц. д-р инж. Рачо Христов Рачев
  4. доц. д-р инж. Пепо Иванов Йорданов
  5. проф. д-р инж. Емил Стоянов Костов
  6. доц. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова

Резервни членове:

  1.  

Рецензенти:

1. проф. дтн инж. Николай Димитров Минчев

2. проф. д-р инж. Васил Иванов Георгиев

3. проф. д-р инж. Емил Стоянов Костов

Дата на разглеждане: 12.10.2012 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: Проф. дтн инж. Николай Димитров Минчев

Рецензия 2: Проф. д-р инж. Васил Иванов Георгиев

Рецензия 3: Проф. д-р инж. Емил Стоянов Костов

Становище 1: Доц. д-р инж. Рачо Христов Рачев

Становище 2: Доц. д-р инж. Пепо Иванов Йорданов

Становище 3: Проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

Становище 4: Доц. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 03.09.2012 г.