Катедра „КСТ”

Oбласт на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: „Комуникационна и компютърна техника”

Специалност: „Компютърни системи, комплекси и мрежи”

Кандидат: доц. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

 

Научно жури:

Председател: член-кор. проф. дтн Чавдар Станоев Руменин

Членове:

  1. проф. дтн Людмил Георгиев Даковски
  2. проф. д-р Пламенка Иванова Боровска
  3. проф. дмн Стоян Недков Капралов
  4. проф. дмн Румен Николов Даскалов
  5. проф. д-р Нина Василева Синягина
  6. доц. д-р Радослав Петков Райчев

Резервни членове:

1. доц. д-р Георги Стоянов Тодоров

2. проф. дмн. Андрей Борисов Андреев

Рецензенти:

1. член-кор. проф. дтн Чавдар Станоев Руменин

2. проф. дтн Людмил Георгиев Даковски

3. проф. д-р Пламенка Иванова Боровска

 

Дата на разглеждане:

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: Член кореспондент проф. дтн Чавдар Станоев Руменин

Рецензия 2: Проф. дтн Людмил Георгиев Даковски

Рецензия 3: Проф. д-р инж. Пламенка Иванова Боровска

Становище 1: Проф. дмн Стоян Недков Капралов

Становище 2: Проф. дмн Румен Николов Даскалов

Становище 3: Проф. д-р Нина Вас. Синягина

Становище 4: Доц. д-р инж.  Радослав Петков Райчев

Заключително заседание