Катедра "Електроника"

Oбласт на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Твърдотелна електроника (Полупроводникови елементи и интегрални схеми)”

Кандидат: доц. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

Научно жури:

Председател: член-кор. проф. дтн инж.Чавдар Станоев Руменин

Членове:

  1. проф. д-р инж. Марин Христов Христов
  2. проф. дтн инж. Тихомир Борисов Таков
  3. проф. дтн инж. Камен Венциславов Фильов
  4. проф. д-р инж. Сия Вълчева Лозанова
  5. проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов
  6. доц. д-р инж. Дешка Малчева Маркова

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Анна Владова Андонова
  2.  

Рецензенти:

1. член-кор. проф. дтн Чавдар Станоев Руменин

2. проф. д-р инж. Марин Христов Христов

3. проф. дтн инж. Тихомир Борисов Таков

Дата на разглеждане: 16.10.2012 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: Член-кор. проф. дтн Чавдар Станоев Руменин

Рецензия 2: Проф. д-р инж. Марин Христов Христов

Рецензия 3: Проф. дтн инж. Тихомир Борисов Таков

Становище 1: Проф. дтн инж. Камен Венциславов Фильов

Становище 2: Проф. д-р инж. Сия Вълчева Лозанова

Становище 3: Проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

Становище 4: Доц. д-р инж. Дешка Малчева Маркова

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 04.09.2012 г.