Катедра „Машиностроене и уредостроене”

 

област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
специалност: „Метрология и метрологично осигуряване” (Системи за управление на качеството)
кандидат: доц. д-р инж. Илия Славов Железаров

Научно жури:
1. Председател: проф. дн инж. Димитър Андонов Дичев
Членове:
2. проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов
3. проф. дтн инж. Кольо Тенев Динков
4. проф. дн инж. Иван Младенов Кралов
5. проф. дн инж. Георги Димитров Тодоров
6. проф. д-р инж. Иво Кръстев Малаков
7. доц. д-р инж. Димитър Иванов Дяков

Резервни членове:
проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров
доц. д-р инж. Васил Йорданов Богев

Рецензенти:
1. проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов
2. проф. дн инж. Иван Младенов Кралов
3. проф. дн инж. Георги Димитров Тодоров

Дата на разглеждане: 16.12.2019 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Резюмета на публикации/Abstracts of Publications
Резюме на научните трудове
Рецензия 1: проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов
Review 1: Prof. D.Sc. Raicho Todorov Ilarionov
Рецензия 2: проф. дн инж. Иван Младенов Кралов
Review 2: Prof. D.Sc. Ivan Mladenov Kralov
Рецензия 3: проф. дн инж. Георги Димитров Тодоров
Review 3: Prof. D.Sc. Georgi Dimitrov Todorov
Становище 1: проф. дтн инж. Кольо Тенев Динков
Opinion 1: Prof. D.Sc. Kolyo Tenev Dinkov
Становище 2: проф. дн инж. Димитър Андонов Дичев
Opinion 2: Prof. D.Sc. Dimitar Andonov Dichev
Становище 3: проф. д-р инж. Иво Кръстев Малаков
Opinion 3: Prof. Ivo Krastev Malakov, PhD
Становище 4: доц. д-р инж. Димитър Иванов Дяков
Opinion 4: Assoc. Prof. Dimitar Ivanov Diakov, PhD

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 15.11.2019 г.