Технически колеж-Ловеч

област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
специалност: „Електронизация” (Сензорна техника)
кандидат: гл. ас. д-р инж. Никола Драганов Драганов

 

Научно жури:
1.    Председател: доц. д-р инж. Пенчо Колев Пенчев
Членове:
2.    проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
3.    проф. д-р инж. Венцислав Цеков Вълчев
4.    проф. д-р инж. Звездица Петрова Ненова
5.    доц. д-р инж. Светослав Цветанов Иванов
6.    доц. д-р инж. Велимира Димитрова Тодорова
7.    доц. д-р инж. Николай Димитров Маджаров

Резервни членове:
доц. д-р инж. Пенчо Венков Георгиев
доц. д-р инж. Станимир Йорданов Йорданов

Рецензенти:
1.    проф. д-р инж. Венцислав Цеков Вълчев
2.    доц. д-р инж. Велимира Димитрова Тодорова     


Дата на разглеждане:

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Резюме на научните трудове
Рецензия 1: проф. д-р инж. Венцислав Цеков Вълчев
Рецензия 2: доц. д-р инж. Велимира Димитрова Тодорова
Становище 1: проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
Становище 2: проф. д-р инж. Звездица Петрова Ненова
Становище 3: доц. д-р инж. Светослав Цветанов Иванов
Становище 4: доц. д-р инж. Николай Димитров Маджаров
Становище 5: доц. д-р инж. Пенчо Колев Пенчев

 

Заключително заседание: 10.01.2018г.

 

Материалите са публикувани на 11.12.2017 г.