Технически колеж-Ловеч

област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
специалност: „Строителна механика и съпротивление на материалите” (Съпротивление на материалите)
кандидат: гл. ас. д-р инж. Боян Иванов Стойчев

Научно жури:
1.    Председател: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
Членове:
2.    проф. дн инж. Галя Великова Дунчева
3.    проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев
4.    доц. д-р инж. Пепо Иванов Йорданов
5.    доц. д-р инж. Велина Стоянова Боздуганова
6.    доц. д-р инж. Ангел Петров Анчев
7.    доц. д-р инж. Мирослав Симеонов Петров

Резервни членове:
доц. д-р инж. Георги Петков Тонков
доц. д-р инж. Диян Минков Димитров

Рецензенти:
1.    проф. дн инж. Галя Великова Дунчева
2.    доц. д-р инж. Пепо Иванов Йорданов
    

Дата на разглеждане:

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Резюме на научните трудове
Рецензия 1: проф. дн инж. Галя Великова Дунчева
Рецензия 2: доц. д-р инж. Пепо Иванов Йорданов
Становище 1: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
Становище 2: проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев
Становище 3: доц. д-р инж. Велина Стоянова Боздуганова
Становище 4: доц. д-р инж. Ангел Петров Анчев
Становище 5: доц. д-р инж. Мирослав Симеонов Петров

 

Заключително заседание: 11.01.2018г.

 

Материалите са публикувани на 11.12.2017 г.