Kатедра „Техническа механика”

Oбласт на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Приложна механика”

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Ангел Петров Анчев

 

Научно жури:

1.      Председател: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

Членове:

2.      проф. дтн инж. Николай Димитров Минчев

3.      проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев

4.      доц. д-р инж. Божидар Русанов Колев

5.      доц. д-р инж. Велина Стоянова Боздуганова

6.      доц. д-р инж. Пепо Иванов Йорданов

7.      доц. д-р инж. Мирослав Симеонов Петров

 

Резервни членове:

доц. д-р инж. Николай Стоянов Петришки

доц. д-р инж. Марин Йорданов Маринов

 

Рецензенти:

1.      проф. дтн инж. Николай Димитров Минчев

2.      проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев

  

Дата на разглеждане: 02.12.2016 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: проф. дтн инж. Николай Димитров Минчев

Рецензия 2: проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев

Становище 1: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

Становище 2: доц. д-р инж. Божидар Русанов Колев

Становище 3: доц. д-р инж. Велина Стоянова Боздуганова

Становище 4: доц. д-р инж. Пепо Иванов Йорданов

Становище 5: доц. д-р инж. Мирослав Симеонов Петров

 

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 31.10.2016г.