КАТЕДРА „ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ”

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”(Електроснабдяване)

Кандидат: гл. ас. д-р Пламен Ценков Цанков

 

Научно жури:

1.      Председател: доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев

Членове:

2.      проф. д-р инж. Стоян Делев Стоянов

3.      проф. д-р инж. Цанчо Борисов Цанев

4.      проф. д-р инж. Иван Йорданов Палов

5.      доц. д-р инж. Светлана Георгиева Цветкова

6.      доц. д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов

7.      доц. д-р инж. Росен Николов Василев

 

Резервни членове:

1.      доц. д-р инж. Орлин Любомиров Петров

2.      доц. д-р инж. Васил Спасов Господинов

 

Рецензенти:

1.      проф. д-р инж. Стоян Делев Стоянов

2.      доц. д-р инж. Светлана Георгиева Цветкова

 

Дата на разглеждане: 23.01.2015 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: проф. д-р инж. Стоян Делев Стоянов

Рецензия 2: доц. д-р инж. Светлана Георгиева Цветкова

Становище 1: проф. д-р инж. Цанчо Борисов Цанев

Становище 2: проф. д-р инж. Иван Йорданов Палов

Становище 3: доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев

Становище 4: доц. д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов

Становище 5: доц. д-р инж. Росен Николов Василев

 

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 19.12.2014 г.