КАТЕДРА „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА”, ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление: 4.5. Математика

Специалност: „Геометрия”

Кандидат: гл. ас. д-р Веселин Ненков Ненков

Научно жури:

 1. Председател: проф. дмн Румен Николов Даскалов

Членове:

 1. проф. дпн Йордан Борисов Табов
 2. проф. дмн Грозьо Станилов Иванов
 3. проф. дмн Стоян Недков Капралов
 4. проф. дмн Андрей Борисов Андреев
 5. доц. д-р Борислав Йорданов Лазаров
 6. доц. д-р Боян Георгиев Златанов

Резервни членове:

 1. доц. д-р Росен Николаев Николаев
 2. доц. д-р Диана Илиева Изворска

Рецензенти:

 1. проф. дпн Йордан Борисов Табов
 2. проф. дмн Грозьо Станилов Иванов

Дата на разглеждане:16.09.2013

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: проф. дпн Йордан Борисов Табов

Рецензия 2: проф. дмн Грозьо Станилов Иванов

Становище 1: проф. дмн Стоян Недков Капралов

Становище 2: проф. дмн Румен Николов Даскалов

Становище 3: проф. дмн Андрей Борисов Андреев

Становище 4: доц. д-р Борислав Йорданов Лазаров

Становище 5: доц. д-р Боян Георгиев Златанов

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 06.08.2013г.