КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Специалност: „Компютърни системи, комплекси и мрежи” (Компютърни мрежи)

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Делян Георгиев Генков

 

Научно жури:

1.      Председател: доц. д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска

Членове:

2.      проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

3.      проф. дтн инж. Ради Петров Романски

4.      проф. д-р инж. Ангел Сотиров Смрикаров

5.      доц. д-р инж. Станислав Денчев Симеонов

6.      доц. д-р инж. Ангел Николаев Попов

7.      доц. д-р инж. Иван Симеонов Симеонов

 

Резервен член:

доц. д-р инж. Пенчо Колев Пенчев

 

Рецензенти:

1.      проф. дтн инж. Ради Петров Романски

2.      доц. д-р инж. Станислав Денчев Симеонов

 

Дата на разглеждане: 03.02.2015 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: проф. дтн инж. Ради Петров Романски

Рецензия 2: доц. д-р инж. Станислав Денчев Симеонов

Становище 1: проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

Становище 2: проф. д-р инж. Ангел Сотиров Смрикаров

Становище 3: доц. д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска

Становище 4: доц. д-р инж. Ангел Николаев Попов

Становище 5: доц. д-р инж. Иван Симеонов Симеонов

 

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 05.01.2015г.