Катедра „КТТ”

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Специалност: „Комуникационни мрежи и системи”

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Боян Димитров Карапенев

 

Научно жури:

1. Председател: доц. д-р инж. Николай Димитров Ташков

Членове:

2. проф. д-р инж. Кирил Иванов Конов
3. проф. д-р инж. Михаил Петков Илиев
4. доц. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев
5. проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов
6. доц. д-р инж. Кирил Радев Койчев
7. доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

 

Резервни членове:

1. доц. д-р инж. Илия Иванов Атанасов

2. доц. д-р инж. Пенчо Колев Пенчев

 

 

Рецензенти:

1. проф. д-р инж. Кирил Иванов Конов
2. проф. д-р инж. Михаил Петков Илиев

 

 

Дата на разглеждане: 11.10.2012 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: Проф. д-р инж. Кирил Иванов Конов

Рецензия 2: Проф. д-р инж. Михаил Петков Илиев

Становище 1: Доц. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев

Становище 2: Проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

Становище 3: Доц. д-р инж. Кирил Радев Койчев

Становище 4: Доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

Становище 5: Доц. д-р инж. Николай Димитров Ташков

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 10.09.2012 г.