Катедра „МЕНИДЖМЪНТ”

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Специалност: „Управление на маркетинга в сферата на услугите”

Кандидат: гл. ас. д-р Веряна Тодорова Боевa

Научно жури:

Председател: доц. д-р Анюта Георгиева Николова

Членове:

  1. проф. д-р Младен Стефанов Велев
  2. проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев
  3. проф. д-р Румяна Николаева Нейкова
  4. доц. д-р инж. Огнян Димитров Андреев
  5. доц. д-р Анастасия Александрова Марчева
  6. доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов

Резервни членове:

  1. проф. д.ик.н Пано Даков Лулански
  2. доц. д-р Даниела Драгнева Димова

Рецензенти:

  1. проф. д-р Младен Стефанов Велев
  2. проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев

Дата на разглеждане: 29.11.2013 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: проф. д-р Младен Стефанов Велев

Рецензия 2: проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев

Становище 1: проф. д-р Румяна Николаева Нейкова

Становище 2: доц. д-р Анюта Георгиева Николова

Становище 3: доц. д-р инж. Огнян Димитров Андреев

Становище 4: доц. д-р Анастасия Александрова Марчева

Становище 5: доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов

 

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 28.10.2013г.