КАТЕДРА „МЕНИДЖМЪНТ” - прекратена процедура

Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Специалност: „Управление на риска, финанси и застраховане”

Кандидат: ас. д-р Христо Иванов Тотев

Научно жури:

1. Председател: доц. д-р Анюта Георгиева Николова

Членове:

2. Проф. д-р Андрей Боянов Захариев

3. Проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев

4. Проф. д-р Марияна Върбанова Божинова

5. Доц. д-р Людмила Маринова Мермерска

6.  Доц. д-р Серафим Любомиров Петров

7.  Доц. д-р Янко Иванов Коралиев

 

Резервни членове:

1.  Доц. д-р Пламен Георгиев Пътев

2.  Доц. д-р Сергей Тодоров Найденов

 

Рецензенти:

1.      проф. д-р Андрей Боянов Захариев

2.      проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев

 

Дата на разглеждане: 19.01.2015 г. - прекратена процедура

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: проф. д-р Андрей Боянов Захариев

Рецензия 2: проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев

Становище 1: проф. д-р Марияна Върбанова Божинова

Становище 2: доц. д-р Анюта Георгиева Николова

Становище 3: доц. д-р Людмила Маринова Мермерска

Становище 4: доц. д-р Серафим Любомиров Петров

Становище 5: доц. д-р Янко Иванов Коралиев

 

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 10.11.2014г.