Катедра „ОЕЕ”

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.13. Общо инженерство

Специалност: „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника (Техническа безопасност)”

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Георги Цонев Велев

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Красимир Маринов Иванов

Членове:

  1. проф. дтн инж. Менто Самуилов Ментешев
  2. проф. д-р инж. Иван Василев Иванов
  3. проф. д-р инж. Михаил Атанасов Михайлов
  4. проф. д-р инж. Евтим Руйчов Кърцелин
  5. доц. д-р инж. Петър Колев Петров
  6. доц. д-р инж. Звездица Петрова Ненова

Резервни членове:

  1. проф. д-р инж. Иван Лалов Димитров
  2. доц. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова

Рецензенти:

  1. проф. дтн инж. Менто Самуилов Ментешев
  2. проф. д-р инж. Иван Василев Иванов

Дата на разглеждане: 09.01.2014 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: проф. дтн инж. Менто Самуилов Ментешев

Рецензия 2: проф. д-р инж. Иван Василев Иванов

Становище 1: проф. д-р инж. Михаил Атанасов Михайлов

Становище 2: проф. д-р инж. Евтим Руйчов Кърцелин

Становище 3: доц. д-р инж. Красимир Маринов Иванов

Становище 4: доц. д-р инж. Петър Колев Петров

Становище 5: доц. д-р инж. Звездица Петрова Ненова

 

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 03.12.2013г.