Катедра „ССН”

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Специалност: „Социология”

Кандидат: гл. ас. д-р Антон Каменов Антонов

 

Научно жури:

Председател:

доц. д-р Цветелина Александрова Ганкова-Иванова

Членове:

  1. проф. д-р Никола Георгиев Андреев
  2. проф. д-р Иван Райчев Райчев
  3. проф. д-р Желка Недкова Генова
  4. доц. д-р Анюта Георгиева Николова
  5. доц. д-р Лиляна Иванова Русанова
  6. доц. д-р инж. Румяна Иванова Георгиева

Резервни членове:

  1. проф. д-р Филип Иванов Узунов
  2. доц. д-р Добрин Ганчев Ганчев

Рецензенти:

  1. проф. д-р Никола Георгиев Андреев
  2. проф. д-р Иван Райчев Райчев

Дата на разглеждане: 02.12.2013 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: проф. д-р Никола Георгиев Андреев

Рецензия 2: проф. д-р Иван Райчев Райчев

Становище 1: проф. д-р Желка Недкова Генова

Становище 2: доц. д-р Цветелина Александрова Ганкова-Иванова

Становище 3: доц. д-р Анюта Георгиева Николова

Становище 4: доц. д-р Лиляна Иванова Русанова

Становище 5: доц. д-р инж. Румяна Иванова Георгиева

 

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 29.10.2013г.