Катедра „ТТТ”

Oбласт на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: ”Машинно инженерство”

Специалност: „Машини и съоръжения за леката промишленост

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Красимир Илиев Друмев

 

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Иван Илиев Иванов

Членове:

1. проф. д-р Христо Михайлов Петров

2. проф. д-р Иван Люцканов Балашев

3. доц. д-р Лозан Асенов Лозанов

4. проф. дтн Йордан Тодоров Максимов

5. проф. д-р Стефан Кирилов Къртунов

6. доц. д-р Румен Анчев Русев

Резервни членове:

1. доц. д-р Пенка Ангелинова Димитрова

2. доц. д-р Сашо Петров Александров

Рецензенти:

1. проф. дтн. Йордан Тодоров Максимов
2. проф. д-р Христо Михайлов Петров

 

Дата на разглеждане: 14.06.2011 г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Резюме на научните трудове

Рецензия 1 – Проф. дтн Йордан Тодоров Максимов

Рецензия 2 – Проф. д-р Христо Михайлов Петров

Становище 1 – Проф. д-р Иван Люцканов Балашев

Становище 2 – Доц. д-р Лозан Асенов Лозанов

Становище 3 – Проф. д-р Стефан Кирилов Къртунов

Становище 4 – Доц. д-р Румен Анчев Русев

Становище 5 – Доц. д-р Иван Илиев Иванов

Заключително заседание