Катедра "ССН

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.4. Социални дейности

Специалност: „Организация и управление на социалните дейности”

Кандидат: гл. ас. д-р Лиляна Иванова Русанова

 

Научно жури:

1. Председател: доц. д-р Ангелина Пенчева Пенчева

Членове:

2. проф. д.с.н. Начко Цветанов Радев
3. проф. д.ик.н. Гочо Пеев Гочев
4. доц. д-р Саша Владимирова Тодорова
5. проф. д-р Веска Митева Шошева
6. доц. д-р Цветелина Александрова Ганкова-Иванова
7. доц. д-р Анюта Георгиева Николова

 

Резервни членове:

1. проф. д.с.н. Ивайло Борисов Кусев
2. проф. д-р Кирил Спасов Йорданов
3. доц. д-р Здравко Петров Георгиев

 

Рецензенти:

1. проф. д.ик.н. Гочо Пеев Гочев
2. доц. д-р Саша Владимирова Тодорова

 

 

Дата на разглеждане: 15.10.2012г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: Проф. д.ик.н. Гочо Пеев Гочев

Рецензия 2: Доц. д-р Саша Владимирова Тодорова

Становище 1: Проф. д.с.н. Начко Цветанов Радев

Становище 2: Проф. д-р Веска Митева Шошева

Становище 3: Доц. д-р Цветелина Александрова Ганкова-Иванова

Становище 4: Доц. д-р Анюта Георгиева Николова

Становище 5: Доц. доц. д-р Ангелина Пенчева Пенчева

Материалите са публикувани на 10.09.2012 г.

 

Заключително заседание