Катедра "Електроника"

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Индустриална електроника”

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Доброслав Данаилов Данков

 

Научно жури:

1. Председател: проф. д-р инж. Тошко Ганчев Ненов

Членове:

2. проф. д-р инж. Марин Христов Христов
3. проф. дтн инж. Никола Петров Градинаров
4. доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов
5. доц. д-р инж. Николай Димитров Маджаров
6. доц. д-р инж. Цаньо Тодоров Цанев
7. доц. д-р инж. Стойо Колев Платиканов

 

Резервни членове:

1. доц. д-р инж. Велимира Димитрова Тодорова

2.

 

Рецензенти:

1. проф. дтн инж. Никола Петров Градинаров
2. доц. д-р инж. Цаньо Тодоров Цанев

 

 

Дата на разглеждане: 19.10.2012 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: Проф. дтн инж. Никола Петров Градинаров

Рецензия 2: Доц. д-р инж. Цаньо Тодоров Цанев

Становище 1: Проф. д-р инж. Марин Христов Христов

Становище 2: Доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов

Становище 3: Проф. д-р инж. Тошко Ганчев Ненов

Становище 4: Доц. д-р инж. Николай Димитров Маджаров

Становище 5: Доц. д-р инж. Стойо Колев Платиканов

 

Заключително заседание


Материалите са публикувани на 02.10.2012 г.