Катедра „КТТ”

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Специалност: „Комуникационни мрежи и системи (Радиокомуникационна техника)”

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Илия Веселинов Неделчев

Научно жури:

1.  Председател: доц. д-р инж. Николай Димитров Ташков

Членове:

2.     проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

3.     проф. д-р инж. Андон Димитров Лазаров

4.     проф. д-р инж. Михаил Петков Илиев

5.     доц. д-р инж. Венцислав Драганов Драганов

6.     доц. д-р инж. Минчо Ванев Симеонов

7.     доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

Резервни членове:

1.      проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

2.      доц. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев

 

Рецензенти:

1.      проф. д-р инж. Андон Димитров Лазаров

2.      доц. д-р инж. Минчо Ванев Симеонов

 

Дата на разглеждане: 13.01.2014 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: проф. д-р инж. Андон Димитров Лазаров

Рецензия 2: доц. д-р инж. Минчо Ванев Симеонов

Становище 1: проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

Становище 2: проф. д-р инж. Михаил Петков Илиев

Становище 3: доц. д-р инж. Николай Димитров Ташков

Становище 4: доц. д-р инж. Венцислав Драганов Драганов

Становище 5: доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

 

Заключително заседание

 

Материалите са публикувани на 19.11.2013г.