Катедра „МУ” – специалност „Технология на уредостроенето”

Oбласт на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: „Машинно инженерство”

Специалност: „Технология на уредостроенето”

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Петър Тотев Рачев

 

Научно жури:

Председател: проф. д-р инж. Светослав Кънчев Симеонов

Членове:

1. проф. д-р инж. Димчо Стоилков Чакърски
2. проф. д-р инж. Ангел Антонов Диков
3. доц. д-р инж. Христо Атанасов Крачунов
4. доц. д-р инж. Илия Колев Илиев
5. доц. д-р инж. Генади Цветанов Цветанов
6. доц. д-р инж. Васил Петков Кочевски

Резервни членове:

1. доц. д-р инж. Дочо Христов Жеглов

2.

Рецензенти:

1. проф. д-р инж. Ангел Антонов Диков
2. проф. д-р инж. Светослав Кънчев Симеонов

 

Дата на разглеждане: 10.05.2012 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: Проф. д-р инж. Ангел Антонов Диков

Рецензия 2: Проф. д-р инж. Светослав Кънчев Симеонов

Становище 1: Проф. д-р инж. Димчо Стоилков Чакърски

Становище 2: Доц. д-р инж. Христо Атанасов Крачунов

Становище 3: Доц. д-р инж. Илия Колев Илиев

Становище 4: Доц. д-р инж. Генади Цветанов Цветанов

Становище 5: Доц. д-р инж. Васил Петков Кочевски

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 28.03.2012 г.