Катедра „ССН” - специалност: „История на България "

Област на висше образование: „Хуманитарни науки”

Професионално направление: ”История и археология”

Специалност: „История на България (История на българската администрация)”

Кандидат: гл. ас. д-р Емил Методиев Инджов

 

Научно жури:

Председател: доц. д-р Ангелина Пенчева Пенчева

Членове:

1. проф. д.и.н. Дойно Христосков Дойнов
2. проф. д.и.н. Стефан Колев Дойнов
3. проф. д.и.н. Иван Илиев Стоянов
4. проф. д-р Пенко Кънчев Чантов
5. доц. д-р Теодоси Стефанов Радков
6. доц. д-р Марин Цветков Горанов

Резервни членове:

1. доц. д-р Петко Стефанов Петков
2. доц. д-р Анюта Георгиева Николова

Рецензенти:

1. проф. д.и.н. Стефан Колев Дойнов

2. доц. д-р Теодоси Стефанов Радков

 

 

Дата на разглеждане: 25.10.2011 г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: Проф. д.и.н. Стефан Колев Дойнов

Рецензия 2: Доц. д-р Теодоси Стефанов Радков

Становище 1: Проф. д.и.н. Дойно Христосков Дойнов

Становище 2: Проф. д.и.н. Иван Илиев Стоянов

Становище 3: Проф. д-р Пенко Кънчев Чантов

Становище 4: Доц. д-р Марин Цветков Горанов

Становище 5: Доц. д-р Ангелина Пенчева Пенчева

Заключително заседание