Катедра "Мениджмънт"

Oбласт на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: „Материали и материалознание”

Специалност: „Материалознание и технология на машиностроителните материали (Индустриални материали и материалообработване)”

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Христо Василев Тодоров

Научно жури:

Председател: проф. д-р инж. Емил Стоянов Костов

Членове:

1. проф. дтн инж. Венцеслав Цветанов Тошков
2. проф. дтн инж. Йордан Генов Генов
3. проф. дтн инж. Иван Максимов Пършоров
4. доц. д-р инж. Тодор Василев Кузманов
5. доц. д-р инж. Марин Йорданов Маринов
6. доц. д-р инж. Тошко Маринов Ковачев

Резервни членове:

1. проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев

2. доц. д-р инж. Христо Цанев Метев
 

Рецензенти:

1. проф. дтн инж. Венцеслав Цветанов Тошков
2. проф. д-р инж. Емил Стоянов Костов

Дата на разглеждане: 03.05.2012 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: Проф. дтн инж. Венцеслав Цветанов Тошков

Рецензия 2: Проф. д-р инж. Емил Стоянов Костов

Становище 1: Проф. дтн инж. Йордан Генов Генов

Становище 2: Проф. дтн инж. Иван Максимов Пършоров

Становище 3: Доц. д-р инж. Тодор Василев Кузманов

Становище 4: Доц. д-р инж. Марин Йорданов Маринов

Становище 5: Доц. д-р инж. Тошко Маринов Ковачев

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 29.03.2012 г.