Катедра "ССН"

Oбласт на висше образование: „Социални, стопански и правни науки”

Професионално направление: „Икономика”

Специалност: „Икономика и управление (Индустриална собственост)”

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Румяна Иванова Георгиева

Научно жури:

Председател: доц. д-р Цветелина Александрова Ганкова-Иванова

Членове:

1. проф. д-р Младен Стефанов Велев
2. проф. д.ик.н. Илия Георгиев Кежов
3. доц. д-р юр. инж. Стефан Ангелов Стефанов
4. доц. д-р Румяна Любомирова Брестничка
5. проф. д.т.н. инж. Иван Станчев Колев
6. доц. д-р Иван Ганев Петков

Резервни членове:

1. доц. д-р Сергей Тодоров Найденов

2. проф. д-р инж. Светослав Кънчев Симеонов
 

Рецензенти:

1. проф. д.ик.н. Илия Георгиев Кежов
2. доц. д-р юр. инж. Стефан Ангелов Стефанов

Дата на разглеждане: 11.05.2012 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: Проф. д.ик.н. Илия Георгиев Кежов

Рецензия 2: Доц. д-р юр. инж. Стефан Ангелов Стефанов

Становище 1: Проф. д-р Младен Стефанов Велев

Становище 2: Проф. д.т.н. инж. Иван Станчев Колев

Становище 3: Доц. д-р Румяна Любомирова Брестничка

Становище 4: Доц. д-р Иван Ганев Петков

Становище 5: Доц. д-р Цветелина Александрова Ганкова-Иванова

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 09.04.2012 г.