Катедра "МУ"

Oбласт на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: „Машинно инженерство”

Специалност: „Измервателни преобразуватели и уреди (Метрология и уредостроене)”

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Христофор Цветанов Коев

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Илия Славов Железаров

Членове:

1. доц. д-р инж. Бранко Душков Сотиров
2. доц. д-р инж. Димитър Иванов Дяков
3. доц. д-р инж. Илия Колев Илиев
4. проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев

5. проф. д-р инж. Светослав Кънчев Симеонов
6. проф. д-р инж. Петър Трифонов Стоянов

Резервни членове:

1. доц. д-р инж. Димчо Йорданов Пулов

2.
 

Рецензенти:

1. проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев
2. доц. д-р инж. Димитър Иванов Дяков

Дата на разглеждане: 02.05.2012 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: Проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев

Рецензия 2: Доц. д-р инж. Димитър Иванов Дяков

Становище 1: Доц. д-р инж. Бранко Душков Сотиров

Становище 2: Доц. д-р инж. Илия Колев Илиев

Становище 3: Проф. д-р инж. Светослав Кънчев Симеонов

Становище 4: Проф. д-р инж. Петър Трифонов Стоянов

Становище 5: Доц. д-р инж. Илия Славов Железаров

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 26.03.2012 г.