Катедра „МТТ” - специалност „Металорежещи машини и системи"

Oбласт на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: ”Машинно инженерство”

Специалност: „Металорежещи машини и системи (Програмиране, настройване и експлоатация на металорежещи машини с ЦПУ)”

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Йосиф Митев Митев

 

Научно жури:

Председател: доц. д-р Ирина Стефанова Александрова

Членове:

1. проф. дтн Иван Георгиев Тошев
2. проф. д-р Ангел Антонов Диков
3. проф. д-р Димчо Стоилков Чакърски
4. проф. дтн Георги Атанасов Мишев
5. доц. д-р Иван Рачев Иванов
6. доц. д-р Георги Иванов Иванов

 

Резервни членове:

1. доц. д-р Христо Цанев Метев
2. доц. д-р Кирил Петров Киров

 

Рецензенти:

1.   проф. дтн Иван Георгиев Тошев
2. проф. д-р Димчо Стоилков Чакърски

 

 

Дата на разглеждане: 19.01.2012 г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: Проф. дтн Иван Георгиев Тошев

Рецензия 2: Проф. д-р Димчо Стоилков Чакърски

Становище 1: Проф. д-р Ангел Антонов Диков

Становище 2: Проф. дтн Георги Атанасов Мишев

Становище 3: Доц. д-р Иван Рачев Иванов

Становище 4: Доц. д-р Георги Иванов Иванов

Становище 5: Доц. д-р Ирина Стефанова Александрова

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 21.12.2011 г.