Катедра „МТТ” - специалност „Технология на машиностроенето"

Oбласт на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: ”Машинно инженерство”

Специалност: „Технология на машиностроенето (Основи на технология на машиностроенето)”

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Иван Маринов Амуджев

 

Научно жури:

Председател: проф. д-р инж. Емил Стоянов Костов

Членове:

1. проф. дтн инж. Васил Станилов Костадинов
2. проф. д-р инж. Васил Иванов Георгиев
3. доц. д-р инж. Рачо Христов Рачев
4. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
5. проф. д-р инж. Стефан Кирилов Къртунов
6. доц. д-р инж. Христо Цанев Метев

Резервни членове:

1. доц. д-р инж. Ангел Димитров Ленгеров
2.

Рецензенти:

1. проф. д-р Васил Иванов Георгиев

2. проф. д-р Емил Стоянов Костов

 

 

Дата на разглеждане: 21.10.2011 г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: Проф. д-р Васил Иванов Георгиев

Рецензия 2: Проф. д-р Емил Стоянов Костов

Становище 1: Проф. дтн инж. Васил Станилов Костадинов

Становище 2: Доц. д-р инж. Рачо Христов Рачев

Становище 3: Проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

Становище 4: Проф. д-р инж. Стефан Кирилов Къртунов

Становище 5: Доц. д-р инж. Христо Цанев Метев

Заключително заседание