Катедра „ССН” – специалност: „Екология и хигиена"

 

Област на висше образование: „Природни науки, математика и информатика”

Професионално направление: „Биологически науки”

Специалност: „Екология и хигиена (Екология и комунална хигиена)”

Кандидат: гл. ас. д-р Иванка Велева Стоянова-Тодорова

 

Научно жури:

Председател: проф. дмн Румен Николов Даскалов

Членове:

1. проф. дбн Димитър Николов Нанкинов
2. проф. дтн Евгени Димитров Кънчев
3. доц. дмн Таня Христова Търновска
4. доц. д-р Пенка Петрова Баракова
5. доц. д-р Евгения Нешова Иванова
6. доц. д-р Григор Александров Бояджийски

 

Резервни членове:

1. проф. дмн Славчо Георгиев Савов
2. доц. д-р Ангелина Пенчева Пенчева

 

Рецензенти:

1.  проф. дбн Димитър Николов Нанкинов

2. доц. дмн Таня Христова Търновска

 

Дата на разглеждане: 07.12.2011 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: Проф. дбн Димитър Николов Нанкинов

Рецензия 2: Доц. дмн Таня Христова Търновска

Становище 1: Проф. дтн Евгени Димитров Кънчев

Становище 2: Доц. д-р Пенка Петрова Баракова

Становище 3: Доц. д-р Евгения Нешова Иванова

Становище 4: Доц. д-р Григор Александров Бояджийски

Становище 5: Проф. дмн Румен Николов Даскалов

 

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 07.11.2011 г.