Катедра „МЕТЧ”

Област на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: „Машинно инженерство”

Специалност: „Подемно-транспортни машини (Подемно-транспортна техника)”

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Николай Александров Митев

 

Научно жури:

1. Председател: проф. дтн инж. Никола Василев Коцев

Членове:

2. проф. дтн инж. Веско Крумов Панов
3. проф. д-р инж. Божидар Георгиев Динков
4. проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев
5. проф. д-р инж. Светослав Кънчев Симеонов
6. доц. д-р инж. Христо Денчев Тепавичаров
7. доц. д-р инж. Генади Цветанов Цветанов

 

Резервни членове:

1. доц. д-р Марин Йорданов Маринов

2.

 

Рецензенти:

1. проф. дтн инж. Никола Василев Коцев
2. проф. д-р инж. Божидар Георгиев Динков

 

 

Дата на разглеждане: 22.12.2011 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: Проф. дтн инж. Никола Василев Коцев

Рецензия 2: Проф. д-р инж. Божидар Георгиев Динков

Становище 1: Проф. дтн инж. Веско Крумов Панов

Становище 2: Проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев

Становище 3: Проф. д-р инж. Светослав Кънчев Симеонов

Становище 4: Доц. д-р инж. Христо Денчев Тепавичаров

Становище 5: Доц. д-р инж. Генади Цветанов Цветанов

 

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 21.11.2011 г.