Катедра „ПИ”

Oбласт на висше образование: „Природни науки, математика и информатика”

Професионално направление: „Информатика и компютърни науки”

Специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (Електронно обучение)”

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Лиляна Великова Начева-Скопалик

 

Научно жури:

Председател: проф. дмн Андрей Борисов Андреев

Членове:

1. проф. дтн Георги Атанасов Тотков
2. проф. д-р инж.-мат. Ради Петров Романски
3. доц. д-р Георги Стоянов Тодоров
4. проф. дтн инж. Камен Димов Велев
5. проф. дмн Стоян Недков Капралов
6. проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

 

Резервни членове:

1. доц. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева
2. проф. д-р инж. Никола Енчев Маджаров
3. проф. дмн Румен Николов Даскалов

 

Рецензенти:

1.   проф. дтн инж. Камен Димов Велев
2. проф. дтн Георги Атанасов Тотков

 

 

Дата на разглеждане: 19.01.2012 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: Проф. дтн инж. Камен Димов Велев

Рецензия 2: Проф. дтн Георги Атанасов Тотков

Становище 1: Проф. д-р инж.-мат. Ради Петров Романски

Становище 2: Доц. д-р Георги Стоянов Тодоров

Становище 3: Проф. дмн Стоян Недков Капралов

Становище 4: Проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

Становище 5: Проф. дмн Андрей Борисов Андреев

 

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 16.12.2011 г.