Катедра „ССН” - Специалност: „Икономика и управление (търговия)”

Oбласт на висше образование: „Социални, стопански и правни науки”

Професионално направление: ”Икономика”

Специалност: „Икономика и управление (търговия)”

Кандидат: гл. ас. д-р Светла Боянова Панайотова

 

Научно жури:

Председател: доц. д-р Анюта Георгиева Николова

Членове:

  1. проф. д.ик.н. Николинка Петрова Сълова
  2. проф. д-р Септемврина Георгиева Костова
  3. доц. д-р Марияна Върбанова Божинова
  4. доц. д-р Иван Ганев Петков
  5. проф. д-р Румяна Николаева Нейкова
  6. доц. д-р Серафим Любомиров Петров

Резервни членове:

  1. проф. д.ик.н. Веселин Иванов Стоянов
  2. доц. д-р Людмила Маринова Мермерска

Рецензенти:

1. проф. д-р Септемврина Георгиева Костова
2. доц. д-р Марияна Върбанова Божинова

 

 

Дата на разглеждане:

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: Проф. д-р Септемврина Георгиева Костова

Рецензия 2: Доц. д-р Марияна Върбанова Божинова

Становище 1: Проф. д-р ик. н. Николинка Петрова Сълова

Становище 2: Проф.  д-р Румяна Николаева Нейкова

Становище 3: Доц.д-р Анюта Георгиева Николова

Становище 4: Доц. д-р Серафим Любомиров Петров

Становище 5: Доц. д-р Иван Ганев Петков

Заключително заседание