Катедра „КСТ”

Област на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: „Комуникационна и компютърна техника”

Специалност: „Компютърни системи, комплекси и мрежи (Анализ и синтез на логически схеми)”

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Иван Симеонов Симеонов

 

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Радослав Петков Райчев

Членове:

  1. проф. д-р инж. Георги Славчев Михов
  2. проф. д-р инж. Стефан Евтимов Табаков
  3. проф. д-р инж. Стефан Йорданов Овчаров
  4. проф. д-р инж. Ангел Сотиров Смрикаров
  5. доц. д-р инж. Ангел Николаев Попов
  6. доц. д-р инж. Георги Стоянов Тодоров
  7. доц. д-р инж. Радослав Петков Райчев

Резервни членове:

1. доц. д-р инж. Андрей Кирчев Илиев

Рецензенти:

1. проф. д-р инж. Георги Славчев Михов
2. доц. д-р инж. Ангел Николаев Попов

 

 

Дата на разглеждане: 26.11.2011 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: проф. д-р инж. Георги Славчев Михов

Рецензия 2: доц. д-р инж. Ангел Николаев Попов

Становище 1: проф.д-р инж. Стефан Евтимов Табаков

Становище 2: проф. д-р инж. Стефан Йорданов Овчаров

Становище 3: проф. д-р инж. Ангел Сотиров Смрикаров

Становище 4: доц. д-р инж. Георги Стоянов Тодоров

Становище 5: доц. д-р инж. Радослав Петков Райчев

 

Заключително заседание

Дата на публикуване: 27.10.2011 г.