Катедра „АИУТ”

Oбласт на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: „Електротехника, електроника и автоматика”

Специалност: „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника (Интелигентни сензори и системи и Програмируеми логически контролери)”

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Стефан Иванов Иванов

 

Научно жури:

Председател: проф. д-р инж. Тошко Ганчев Ненов

Членове:

  1. проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов
  2. доц. д-р инж. Коста Петров Бошнаков
  3. доц. д-р инж. Кирил Методиев Алексиев
  4. проф. дтн инж. Стоян Колев Стоянов
  5. проф. дтн инж. Иван Станчев Колев
  6. доц. д-р инж. Велимира Димитрова Тодорова

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Георги Тодоров Николов
  2. доц. д-р инж. Драгомир Пенков Чантов

Рецензенти:

1. проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов
2. проф. дтн инж. Стоян Колев Стоянов

 

 

Дата на разглеждане: 02.12.2011 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: Проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов

Рецензия 2: Проф. дтн инж. Стоян Колев Стоянов

Становище 1: Доц. д-р инж. Коста Петров Бошнаков

Становище 2: Доц. д-р инж. Кирил Методиев Алексиев

Становище 3: Проф. дтн инж. Иван Станчев Колев

Становище 4: Проф. д-р инж. Тошко Ганчев Ненов

Становище 5: Доц. д-р инж. Велимира Димитрова Тодорова

 

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 14.11.2011 г.