Kатедра „ЕТ”

Oбласт на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: „Машинно инженерство”

Специалност: „Хидравлични и Пневматични задвижващи системи”

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Красимир Христов Орманджиев

 

Научно жури:

Председател: проф. дтн инж. Венцислав Димов Зимпаров

Членове:

1. проф. дтн инж. Иван Славейков Антонов
2. проф. д-р инж. Милчо Стоянов Ангелов
3. доц. д-р инж. Генчо Стойков Попов
4. доц. д-р инж. Петър Русев Петров
5. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
6. доц. д-р инж. Петър Серафимов Иванов

 

Резервни членове:

1. доц. д-р инж. Христо Димитров Славчев

2.

 

Рецензенти:

1.   проф. д-р инж. Милчо Стоянов Ангелов

2. доц. д-р инж. Генчо Стойков Попов

 

Дата на разглеждане: 07.12.2011 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата

Резюме на научните трудове

Рецензия 1: проф. д-р инж. Милчо Стоянов Ангелов

Рецензия 2: доц. д-р инж. Генчо Стойков Попов

Становище 1: проф. дтн инж. Венцислав Димов Зимпаров

Становище 2: проф. дтн инж. Иван Славейков Антонов

Становище 3: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

Становище 4: доц. д-р инж. Петър Серафимов Иванов

Становище 5: доц. д-р инж. Петър Русев Петров

 

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 05.11.2011