Катедра „Мениджмънт”

Oбласт на висше образование: „Технически науки”

Професионално направление: „Електротехника, електроника и автоматика”

Специалност: „Индустриална електроника (индустриална електроника, електротехника)”

Кандидати:

1. д-р инж. Елена Недялкова Колева

2. гл. ас. д-р инж. Николай Христов Ненов

 

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Минчо Ванев Симеонов

Членове:

1. проф. д-р инж. Никола Трифонов Николов

2. проф. д-р инж. Иван Ангелов Масларов

3. доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов

4. проф. д-р инж. Радослав Христов Радев

5. доц. д-р инж. Цаньо Тодоров Цанев

6. доц. д-р инж. Велимира Димитрова Тодорова

Резервни членове:

1. проф. д-р инж. Марин Христов Христов

2. доц. д-р инж. Дешка Малчева Маркова

Рецензенти:

1. проф. д-р инж. Никола Трифонов Николов

2. доц. д-р инж. Минчо Ванев Симеонов

 

 

Дата на разглеждане: 11.10.2011 г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата д-р инж. Елена Недялкова Колева

Информация за кандидата гл. ас. д-р инж. Николай Христов Ненов

Резюме на научните трудове на д-р инж. Елена Недялкова Колева

Резюме на научните трудове на гл. ас. д-р инж. Николай Христов Ненов

Рецензия 1: Проф. д-р инж. Никола Трифонов Николов

Рецензия 2: Доц. д-р инж. Минчо Ванев Симеонов

Становище 1: Проф. д-р инж. Иван Ангелов Масларов

Становище 2: Доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов

Становище 3: Проф. д-р инж. Радослав Христов Радев

Становище 4: Доц. д-р инж. Цаньо Тодоров Цанев

Становище 5: Доц. д-р инж. Велимира Димитрова Тодорова

Заключително заседание