Катедра „Математика, информатика и природни науки”

Катедра „Математика, информатика и природни науки”

 

област на висше образование: 5. Технически науки

професионално направление: 5.13. Общо инженерство

специалност: „Инженерна екология

кандидат: гл. ас. д-р инж. Драгомир Стоянов Василев

 

Научно жури:

  • Председател: доц. д-р инж. Пенчо Ангелов Стойчев

Членове:

  • чл. кор. проф. дтн инж. Атанас Иванов Павлов
  • проф. дн инж. Пантелей Петров Денев
  • проф. д-р инж. Николай Димитров Пенов
  • проф. д-р инж. Ангел Иванов Ангелов
  • доц. д-р инж. Христо Атанасов Крачунов
  • доц. д-р инж. Милена Наткова Колева

 

Резервни членове:

доц. д-р инж. Розалина Златева Чутуркова

доц. д-р инж. Иван Ненов Митев

 

Рецензенти:

  • чл. кор. проф. дтн инж. Атанас Иванов Павлов
  • доц. д-р инж. Пенчо Ангелов Стойчев

 

Дата на разглеждане: 02.12.2020 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

 

Материалите са публикувани на: 28.10.2020 г.