Катедра „Комуникационна техника и технологии”

област на висше образование: 5. Технически науки

професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

специалност: „Комуникационни мрежи и системи” (Безжични комуникации и радиоразпръскване, Осигурителна техника)

кандидат: гл. ас. д-р инж. Красен Киров Ангелов

 

Научно жури:

  • Председател: доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

Членове:

  • проф. дн инж. Михаил Петков Илиев
  • проф. дн инж. Сеферин Тодоров Мирчев
  • проф. д-р инж. Георги Любенов Илиев
  • доц. д-р инж. Мария Вълчева Ненова
  • доц. д-р инж. Валентина Илиева Маркова
  • доц. д-р инж. Ивелина Стефанова Балабанова

 

Резервни членове:

проф. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев

доц. д-р инж. Росен Стефанов Иванов

 

Рецензенти:

  • проф. дн инж. Михаил Петков Илиев
  • проф. дн инж. Сеферин Тодоров Мирчев

 

Дата на разглеждане: 27.11.2020 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

 

Материалите са публикувани на:  27.10.2020 г.