Катедра „Електроника”

област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
специалност: „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника” (Импулсни и цифрови устройства, Цифрова схемотехника)
кандидат: гл. ас. д-р инж. Горан Данаилов Горанов

Научно жури:
1. Председател: проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров
Членове:
2. акад. проф. дтн инж. Чавдар Станоев Руменин
3. проф. д-р инж. Сия Вълчева Лозанова
4. проф. д-р инж. Марин Христов Христов
5. проф. д-р инж. Анна Владова Стойнова
6. проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
7. доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов

Резервни членове:
проф. д-р инж. Валентин Христов Видеков
проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

Рецензенти:
1. акад. проф. дтн инж. Чавдар Станоев Руменин
2. проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров

 

Дата на разглеждане: 17.01.2020 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Резюмета на публикации/Abstracts of Publications
Резюме на научните трудове
Рецензия 1: акад. проф. дтн инж. Чавдар Станоев Руменин
Review 1: Acad. Prof. D.Sc. Chavdar Stanoev Roumenin
Рецензия 2: проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров
Review 2: Prof. Nikolay Dimitrov Madzharov, PhD
Становище 1: проф. д-р инж. Сия Вълчева Лозанова
Opinion 1: Prof. Siya Valcheva Lozanova, PhD
Становище 2: проф. д-р инж. Марин Христов Христов
Opinion 2: Prof. Marin Hristov Hristov, PhD
Становище 3: проф. д-р инж. Анна Владова Стойнова
Opinion 3: Prof. Anna Vladova Stoynova, PhD
Становище 4: проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
Opinion 4: Prof. Ivan Borisov Evstatiev, PhD
Становище 5: доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов
Opinion 5: Assoc. Prof. Nikolai Lyuboslavov Hinov, PhD

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 16.12.2019 г.