Катедра „Енергийна техника”

област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
специалност: „Промишлена топлотехника”
кандидат: гл. ас. д-р инж. Валентин Методиев Петков

Научно жури:
1. Председател: проф. дн инж. Галя Великова Дунчева
Членове:
2. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
3. проф. дтн инж. Николай Димитров Менков
4. проф. дтн инж. Степан Гаро Актерян
5. проф. дн инж. Димитър Андонов Дичев
6. проф. д-р инж. Валентин Славов Обретенов
7. доц. д-р инж. Нина Янкова Пенкова

Резервни членове:
проф. д-р инж. Илия Кръстев Илиев
доц. д-р инж. Ангел Петров Анчев

Рецензенти:
1. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
2. проф. дтн инж. Николай Димитров Менков

Дата на разглеждане: 11.12.2019 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Резюмета на публикации/Abstracts of Publications
Резюме на научните трудове
Рецензия 1: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
Review 1: Prof. D.Sc. Jordan Todorov Maximov
Рецензия 2: проф. дтн инж. Николай Димитров Менков
Review 2: Prof. D.Sc. Nikolay Dimitrov Menkov
Становище 1: проф. дтн инж. Степан Гаро Актерян
Opinion 1: Prof. D.Sc. Stepan Garo Akterian
Становище 2: проф. дн инж. Галя Великова Дунчева
Opinion 2: Prof. D.Sc. Galya Velikova Duncheva
Становище 3: проф. дн инж. Димитър Андонов Дичев
Opinion 3: Prof. D.Sc. Dimitar Andonov Dichev
Становище 4: проф. д-р инж. Валентин Славов Обретенов
Opinion 4: Prof. Valentin Slavov Obretenov, PhD
Становище 5: доц. д-р инж. Нина Янкова Пенкова
Opinion 5: Assoc. Prof. Nina Yankova Penkova, PhD

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 08.11.2019 г.