Катедра „Математика и информатика”

област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки
специалност: „Информатика” (Автоматизирани системи в управлението и проектирането)
кандидат: д-р инж. Валентина Петрова Тодорова-Лазарова

Научно жури:
1. Председател: проф. дмн Стоян Недков Капралов

Членове:
2. проф. дмн Румен Николов Даскалов
3. проф. д-р Емилия Стойчева Тодорова
4. доц. д-р Валентин Пенев Бакоев
5. доц. д-р инж. Бончо Иванов Александров

Резервни членове:
доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова
доц. д-р Елена Методиева Даскалова

Дата на конкурсен изпит: 17.11.2017 г.


МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Информация за кандидата:

Списък с публикации

 

Материалите са публикувани на  23.10.2017 г.