Технически колеж-Ловеч

област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
специалност: „Металорежещи машини и системи” (Програмиране и настройване на машини с ЦПУ)
кандидат: д-р инж. Мадлена Васкова Жилевска    

Научно жури:
1.    Председател: доц. д-р инж. Пенчо Колев Пенчев

Членове:
2.    доц. д-р инж. Ангел Димитров Ленгеров
3.    доц. д-р инж. Рачо Христов Рачев
4.    доц. д-р инж. Йосиф Митев Митев
5.    доц. д-р инж. Асен Петков Найденов

Резервни членове:
доц. д-р инж. Георги Иванов Иванов
доц. д-р инж. Христо Цанев Метев


Дата на конкурсен изпит: 20.10.2017г.


МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Информация за кандидата:

Списък с публикации.

 

Материалите са публикувани на  21.09.2017 г.