Катедра „Физика, химия и екология”

Катедра „Физика, химия и екология
област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.13. Общо инженерство
специалност: „Техника и технологии за опазване на околната среда” (Технологии и техника за пречистване на въздуха, Управление на опасни и радиоактивни отпадъци)

кандидат: д-р Даниела Господинова Недева    

Научно жури:
1.    Председател: доц. д-р инж. Пенчо Ангелов Стойчев

Членове:
2.    проф. дтн инж. Живко Стоянов Жеков
3.    доц. д-р инж. Христо Атанасов Крачунов
4.    доц. д-р инж. Милена Наткова Колева
5.    доц. д-р инж. Ангел Петров Анчев

Резервни членове:
проф. д-р инж. Цветко Велчев Прокопов
доц. д-р Иванка Велева Стоянова-Тодорова

Дата на конкурсен изпит: 19.10.2017г.


МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Информация за кандидата:

Списък с публикации

 

Материалите са публикувани на  21.09.2017 г.