Катедра „Техническа механика”

Катедра „Техническа механика
област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
специалност: „Строителна механика и съпротивление на материалите
кандидат: д-р инж. Владимир Петров Дунчев    

Научно жури:
1.    Председател: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

Членове:
2.    доц. д-р инж. Пепо Иванов Йорданов
3.    доц. д-р инж. Велина Стоянова Боздуганова
4.    доц. д-р инж. Мирослав Симеонов Петров
5.    доц. д-р инж. Ангел Петров Анчев

Резервни членове:
доц. д-р инж. Георги Петров Тонков
доц. д-р инж. Марин Йорданов Маринов

Дата на конкурсен изпит: 06.10.2017 г.


МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Информация за кандидата:

Списък с публикации

 

Материалите са публикувани на  20.09.2017 г.