Катедра „Компютърни системи и технологии”

Катедра „Компютърни системи и технологии
област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
специалност: „Компютърни системи, комплекси и мрежи” (Компютърна периферия)
кандидат: д-р инж. Христо Стефанов Килифарев    

Научно жури:
1.    Председател: доц. д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска

Членове:
2.    проф. дтн инж. Людмил Георгиев Даковски
3.    проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов
4.    доц. д-р инж. Николай Атанасов Шопов
5.    доц. д-р инж. Иван Симеонов Симеонов

Резервни членове:
проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов
доц. д-р инж. Делян Георгиев Генков

Дата на конкурсен изпит: 09.10.2017 г


МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Информация за кандидата:
Списък с публикации

 

Материалите са публикувани на 19.09.2017 г.