Катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”

Катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника
област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” (Бази от данни в индустриалните системи, Интернет базирани системи)
кандидат: д-р инж. Фатме Юсеинова Рашидова    

Научно жури:
1.    Председател: доц. д-р инж. Драгомир Пенков Чантов

Членове:
2.    проф. д-р инж. Коста Петров Бошнаков
3.    доц. д-р инж. Антон Георгиев Дончев
4.    доц. д-р инж. Стефан Иванов Иванов
5.    доц. д-р инж. Станимир Йорданов Йорданов

Резервни членове:
проф. д-р инж. Тошко Ганчев Ненов
доц. д-р инж. Веселин Геров Начев

Дата на конкурсен изпит: 13.10.2017 г.


МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Информация за кандидата:

Списък с публикации

 

Материалите са публикувани на 19.09.2017 г.