Катедра „Индустриален дизайн и текстилна техника”

Oбласт на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Машинознание и машинни елементи”

Кандидат: д-р инж. Николай Панайотов Марчев

 

Научно жури:

1.      Председател: доц. д-р инж. Мариел Христов Пенев

 

Членове:

2.      проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев

3.      проф. д-р инж. Галя Великова Дунчева

4.      доц. д-р инж. Георги Петров Тонков

5.      доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев

 

Резервен член:

доц. д-р инж. Николай Стоянов Петришки

 

Дата на конкурсен изпит: 21.10.2016г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата:

 

Списък с публикации

 

Материалите са публикувани на  03.10.2016г.