Kатедра „Комуникационна техника и технологии”

Oбласт на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Специалност: „Комуникационни мрежи и системи”(Компютърни системи, Компютърни комуникации)

Кандидат: д-р инж. Мирослав Стоянов Славов  

 

Научно жури:

1.      Председател: доц. д-р инж. Пенчо Колев Пенчев

 

Членове:

2.      доц. д-р инж. Борислав Георгиев Найденов

3.      доц. д-р инж. Розалина Стефанова Димова

4.      доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

5.      доц. д-р инж. Делян Георгиев Генков

 

Резервни членове:

доц. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев

доц. д-р инж. Илия Веселинов Неделчев

 

Дата на конкурсен изпит: 25.11.2016 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата:

 

Списък с публикации

Материалите са публикувани на  31.10.2016г.